Ferenc pápa meghirdette a Szent József esztendőt abból az alkalomból, hogy 150 évvel ezelőtt IX. Pius pápa az Egyház védelmezőjévé nyilvánította Őt. Ő az, akinek szavát nem halljuk az evangéliumokban, de annál beszédesebbek tettei. Biztos őre a rábízottaknak! Mi is bátran fordulhatunk hozzá, kérhetjük oltalmát. Ma sem fog sokat beszélni hozzánk, de annál jobban tapasztalhatjuk segítségét. Az Ő irántunk való szeretete nem szavaiban, hanem tetteiben nyilvánul meg! 

   Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén indítottuk el egyházközségünkben a családos imaláncot, amelyben kérjük Szent József pártfogását Családjainkért, Egyházunkért. Vasárnaponként a szentmise keretében adjuk át a Szent József szobrot az imafüzet kíséretében, amit otthon a családtagok esténként közösen imádkoznak egy héten át, majd továbbadják a következő családnak. Reméljük azt, hogy ez mind a személyekben, mind a családokban, mind az egyházközségben elmélyíti és megerősíti a hitéletet!

Kérjük hozzá Szent József segítségét!

                                                                                        Szegedi Kálmán plébános

 

IMAÁJTATOSSÁG

 Szent József évre

A családok esténkét összejőve imádkozhatják fölajánlva  önmagukért, minden családért, az Egyházért. Napjainkban a családok veszélyeztetve vannak. Szükségük van a Szent Család személyeinek a pártfogására.  A Szent József év alkalmából az Ő segítségét hittel kérjük!

Forma:  Szent József vagy Szent Család kép (esetleg szobor), két gyertya közé elhelyezve.

 

Szent József litánia:

Uram, irgalmazz nekünk!

     Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

     Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

     Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

    Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                               -                    Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária!                         -                   Könyörögj érettünk!

Szent József!

Dávid nemes sarja,

Pátriárkák fénye,

Isten Anyjának jegyese,

A Szent Szűz tisztaságos őre,

Isten Fiának nevelőatyja,

Krisztus gondviselő oltalmazója,

A Szent Család feje,

Igazságos József,

Tisztaságos József,

Nagy okosságú József,

Erős lelkű József,

Engedelmes József,

Hűséges József,

Béketűrés példaképe,

Szegénység kedvelője,

Munkások példaképe,

A házasélet dísze,

Szüzek őre,

Családok támasza,

Ínségesek vigasztalója,

Betegek reménye,

Haldoklók pártfogója,

Gonosz szellemek réme,

Az Anyaszentegyház védőszentje,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk!

                                              Háza urává tette őt,

                                     És egész országának vezérévé.

Könyörögjünk! Úristen, aki Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel Szent Anyád jegyesének kiválasztottad, add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónknak tisztelünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen

Ima Szent Józsefhez:

Emlékezzél meg, ó, Mária tisztaságos jegyese, kegyelmes pártfogónk, Szent József, sohasem lehetett hallani, hogy valaki a pártfogásodat kérte, oltalmadért hozzád folyamodott, és vigasztalás nélkül maradt volna. Bizalommal járulok színed elé, hogy magamat bemutassam és lelkem lelkéből ajánljam. Ne vesd meg könyörgésemet, Üdvözítőm nevelőatyja, hanem fogadd kegyesen és hallgasd meg! Amen

 

Családunkért:

Úr Jézus Krisztus, aki a családi életet szóval ki nem fejezhető erényeiddel megszentelted, amikor Szűz Máriának és Szent Józsefnek alárendeltje lettél, tedd meg, hogy mindkettőjük segítségével Szent Családod példája legyen a mi tanítónk, és egykor mi is az ő örök közösségükbe juthassunk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen

 

A keresztény családokért:

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója!

Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!

Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat!

Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk!

Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!

Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos!

Engedd be az istenáldást, minden jóban gyarapodást!

Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűzanyádnak,

hogy családunk kicsiny háza Názáretnek legyen mása!

 Amen

(Összeállította Szegedi Kálmán plébános, Szent József imafüzet alapján, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó)                   

Az előbbi ének (Gloria) mellett az őskeresztény lelkiség másik nagy alkotása a "Téged, Isten, dicsérünk" (Te Deum) himnusz. Benne az ég és föld egyesül a Legszentebb dicséretében. Isten fölségének magasztalására és hálaadásul imádkozzuk különféle ünnepeken, ünnepi szertartásokon, zsolozsmában. Igen ajánlatos a közösségekben is. Sok katolikus hivő gyakran elimádkozza Isten dicséretére magán imádságként.

Hitünk legfontosabb igazságainak összefoglalását Apostoli Hitvallásnak nevezzük, mert elemeiben az apostolokra megy vissza. Ez a hit ősi szabálya. Eleinte a keresztelésnél, később más szertartásokban is mondták. De nem csak hitvallás, hanem imádság is: Isten titkainak imádó szemlélése, hálaadás a kinyilatkoztatott igazságokért és Istennek szóló hűség-nyilatkozat. Nem csak az Istenhez szóló beszéd lehet imádság, hanem az Istenről szóló is. - Szertartásokon klvül is rendszeresen éljünk vele hitünk erősítésére.

A szentmisében a Nicea-konstantinápolyi Hitvallást (Credo-t) imádkozzuk. A Szentháromságról és Krisztus isten-emberi természetéről szóló tanítás hitünk és keresztény életűnk alapja. Minden torzítás, ami e tekintetben a századok folyamán jelentkezett, következményeiben az egész hitrendszert, az erkölcsi és szertartási életet is fenyegette. Ezért az Egyház különös gonddal lépett föl minden ilyen tévedéssel szemben, s újbból és újból kifejtette az igaz hitet. Az Apostoli Hitvallást a niceai (325) és konstantinápolyi (381) zsinatokon bővitették ki az ősi hit részletesebb kifejtésével. Ne tekintsük e szöveget fölösleges teológiai részletezésnek. Inkább hatoljunk be a szöveg segítségével még jobban Isten titkaiba. Váljék ajkunkon imádássá, s egyben hálaadássá, amiért Isten önmaga é1etét az Egyházon keresztül föltárta nekünk.

A megtestesülés szent titkáról megemlékező imádságunk három versből (verzikulusból), a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégyből, majd egy zárókönyörgésből áll. A keresztény nép nagy áhítattal mondja a reggeli, déli és esti harangszóra. A déli harangszó nekünk, magyaroknak különösen kedves: III. Kallixtusz pápa rendelte el Hunyadi János nándorfehérvári győzelmének emlékére. A Szent János evangéliumából vett harmadik versnél térdet hajtunk, vagy mélyen meghajlunk.

A nagyobbik Dicsőités (nagy doxológia, GLORIA) a bibliai énekek mintájára írt őskeresztény himnusz ("Dicsőség a magasságban Istennek"). Eleinte a reggeli imádságban volt a helye, innen került a misébe. A misén kívüli közös és magán imádságokban is az egyik legméltóbb istendicséret, mely a Jézus születését éneklő angyali szózatot (Lk 2,14) bővíti ki a Szentháromság dicséretévé.

A Boldogságos Szűz Hálaéneke, a Magnificat a Szentírásból vett dicsőítés: Mária ezzel válaszol rokona, Erzsébet köszöntésére, s magasztalja Istent megváltó művéért (Lk 1,47-55). Már az őskeresztényeknél az Egyház hálaadó éneke, s azóta is imádkozzuk az esti zsolozsmában, a közösségi és magán imádságokban. Mária az Egyház mintája, jelképe, igazi előénekese ebben a hálaadásban.